Disclaimer

Alle getoonde informatie op de website wordt door Storecontrl samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Storecontrl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken. Storecontrl behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel Storecontrl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Storecontrl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s illustraties, (handels)namen en/of logo’s, zijn eigendom van Storecontrl of van een van haar samenwerkende partners, hiierop geniet auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genomede rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze website. Het is de gebruiker van de website niet tegestaan de inhoudn van de website beschikbaar te stellen tegen vergoeding De gebruiker mag inhoud verveelvoudigen, distribueren en verspreiden op de social media kalenen Facebook en Twitter, Voor andere doeleinden is het niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, distribueren en/of te verspreiden aan derden, te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitderkkelijke, schriftelijke, toestemming van Storecontrl

Aansprakelijkheid
Storecontrl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoudn van de -al dan niet door derden aangebodne- informatie op de website of social medai kanalen van Storecontrl. Storecontrl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reekds geplaatste informatie in strijd is met de weg, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud
De inhoud van deze website word zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhuod en actualitiet. Indien er toch fouten of onjuistheden zounden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De informatie die de bezoker van onze website dan ook leest akn hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Alle toestemming van Storecontrl deze website en verbandhoudende(tekstuele) documenten(instructiefilms) en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht op de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Storecontrl en/of de auteurs. Zonder schriftelike toestemming van Storecontrl en de auteur is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijd. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde informatie resulteren in civile- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaatk zal worden van alle mogelijkheiden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van deze website
Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie van deze website

Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de website van Storecontrl verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan op pagina’s van deze website in andere websites op te nemen door meddelvan frames of enige andere techniek, uitgezonderd de aangebden social media kanalen Twitter en Facebook.